Všeobecné obchodní podmínky – Firma

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Firem při využívání internetové služby Provozovatele - společnosti iFORO Group, s.r.o., se sídlem Melodická 1380/1, 158 00 Praha 5 - Stodůlky, IČ: 03629619, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 235324 - umístěné na Serveru www.poptavej.cz, jejímž účelem je zprostředkovávat poskytování služeb a zboží mezi Poptávajícími a Firmami.
  2. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek mají následující výrazy význam uvedený v článku 2. Ostatní slova mají význam, který se jim běžně v komunikaci přikládá
 2. Definice pojmů
  1. Firma - dodavatel služeb či zboží v daném oboru činnosti, který je registrován u Provozovatele a kterému jsou zasílány poptávky od Poptávajících
  2. Poptávající – každá fyzická či právnická osoba, která si prostřednictvím Serveru zadá bezplatnou poptávku po službách či zboží
  3. Provozovatel – obchodní společnost iFORO Group, s.r.o., se sídlem Melodická 1380/1, 158 00 Praha 5 - Stodůlky, IČ: 03629619, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 235324
  4. Server – internetová stránka www.poptavej.cz, kde Provozovatel poskytuje zprostředkovatelské služby prostřednictvím poptávkového systému
  5. Kreditová poptávka – každá kreditová poptávka je vždy telefonicky ověřena a je unikátně ohodnocena různým počtem Kreditů, za které je možné si zobrazit kontaktní údaje k Poptávajícímu. Kontakty i kreditových poptávek lze zobrazit pouze prostřednictvím zakoupených kreditů. Kreditové poptávky jsou vždy označeny slovy „Kreditová poptávka“.
  6. Paušální poptávka – kontaktní údaje u Paušálních poptávek je možné zobrazovat v neomezeném množství, a to na základě zaplacení paušální platby na dané období. Jedná se o soubor poptávek z předem vybraných oborů, dále pak o původní Kreditové poptávky s 0 zobrazeným kontaktem na Poptávajícího. Tyto poptávky jsou Provozovatelem ukončeny a po několika dnech bez zbytečného odkladu zveřejněny jako Paušální poptávky. A dále pak o poptávky zveřejněné bez ověření telefonickým hovorem. Tyto telefonicky neověřené poptávky jsou vždy Provozovatelem viditelně označeny textem: „Poptávka nebyla ověřena“. Paušální poptávky jsou vždy označení slovy „Paušální poptávka“. Z důvodu, že nejsme schopni zajistit kontrolu kontaktů na poptávajícího, nelze u Paušálních poptávek zobrazit kontakt použitím kreditů.
 3. Popis služby
  1. Provozovatel umožňuje Firmám registraci na Serveru a přihlášení k odběru nových poptávek na e-mailovou adresu Firem zcela zdarma. Každá Firma si může sama zvolit obory činnosti, ze kterých si nechá zasílat poptávky na svoji e-mailovou adresu, a to bez omezení množství vybraných oborů. Firma má zároveň možnost využít placenou variantu služeb, které poskytuje Provozovatel v rámci Serveru a které Firmám umožní získat kontaktní údaje na Poptávající.
 4. Pravidla pro registraci Firmy
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou pro Firmy závazné a registrací na Serveru s nimi Firma bez výhrad souhlasí.
  2. Firmy musí při registraci řádně a pravdivě vyplnit povinné identifikační a kontaktní údaje o sobě a o kontaktní osobě. Tyto povinné údaje jsou v registračním formuláři označeny hvězdičkou. Na základě zadaných údajů bude Firmě Provozovatelem vytvořen uživatelský účet a na její e-mailovou adresu bude zasláno přístupové heslo. Veškeré uvedené údaje může Firma editovat v uživatelském účtu na Serveru, kam se Firma přihlásí na základě zaslaných přihlašovacích údajů.
  3. Zájmem Firmy musí být přijímání nových poptávek od Poptávajících z daných oborů. Obory poptávek, které si chce Firma nechat Provozovatelem zasílat, si může vybrat přímo v uživatelském účtu, případně telefonicky se zaměstnancem Provozovatele a to bez omezení množství vybraných oborů.
  4. Firma se nesmí registrovat za účelem monitoringu počtu a obsahu poptávek na Serveru a jiných negativních účelů.
  5. Firma souhlasí s tím, že může v rámci svých aktivit na stránkách Provozovatele obdržet hodnocení od poptávajících. Registrací na Serveru Provozovatele Firma souhlasí s uveřejněním získaných hodnocení v katalogu firem ve svém firemním profilu a je si vědoma, že hodnocení mohou být i negativního rázu. Provozovatele žádným způsobem nemění povahu hodnocení a nenese žádnou odpovědnost za obsah hodnocení.
  6. Firma souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn Firmu kontaktovat za účelem nabídky služeb, které Provozovatel poskytuje na portálech www.poptavej.cz, www.firmyzarohem.cz, www.firemniprofil.cz a zároveň je oprávněn nabídnout služby i třetích osob, se kterými Provozovatel uzavřel obchodní spolupráci. Provozovatel je také oprávněn posílat Firmě e-mailová oznámení, která se týkají provozu Serveru a nastavení uživatelského účtu Firmy či zasílání poptávek, stejně tak jako obchodní sdělení třetích osob.
 5. Pravidla a popis placených služeb
  1. Služba Kreditové poptávky:
   1. Provozovatel poskytuje registrovaným Firmám možnost využít placených služeb, díky kterým Firma získává přístup ke kontaktním údajům na Poptávajícího, který zadal bezplatnou poptávku po zboží či službách na Server, a může tak zaslanou poptávku realizovat díky možnosti kontaktovat přímo Poptávajícího.
   2. Základní možností úhrady za služby Provozovatele je tzv. placená služba Prepaid, při níž Firma složením peněžních prostředků na svůj uživatelský účet zakoupí určité množství Kreditů, které mají vždy omezenou platnost a to na 3,6,12 nebo 24 měsíců. O platnosti kreditu je možné se informovat po přihlášení Firmy na Serveru. Za tyto kredity je Firmě umožněno zobrazení kontaktních údajů na Poptávajícího.
   3. Základní cena jednoho Kreditu činí 50,- Kč bez DPH, avšak Provozovatel může poskytnout Firmě slevu s ohledem na množství již zakoupených i nově objednaných Kreditů, případně mu může poskytnout část Kreditů zdarma.
   4. Každá poptávka zadaná Poptávajícím je unikátně ohodnocena různým počtem Kreditů. Pro zobrazení kontaktu na Poptávajícího je tedy zcela nezbytné, aby Firma měla na svém uživatelském účtu alespoň minimální počet Kreditů nutný pro zobrazení kontaktu na Poptávajícího. V opačném případě není Firmě umožněno si kontaktní údaje na Poptávajícího zobrazit. Pokud tedy má Firma na svém uživatelském účtu na Serveru dostatečný počet Kreditů pro zobrazení kontaktu na Poptávajícího, je Firmě z uživatelského účtu v okamžiku zobrazení kontaktu stržen stanovený počet Kreditů dle aktuálního ohodnocení dané poptávky. Provozovatel vynaloží veškeré úsilí, aby zajistil aktuálnost poptávek. Provozovatel však není odpovědný za rozhodnutí Poptávajícího, který určí, kterou z obdržených nabídek přijme.
   5. Kredity lze získat po přihlášení na uživatelský účet, a to buď přímo přes platební bránu GoPay nebo objednávkou určitého množství Kreditů učiněné na uživatelském účtu a odeslané Provozovateli. Kredity lze objednat i prostřednictvím zákaznické telefonní linky Provozovatele. Provozovatel obratem vystaví výzvu k platbě , kterou zašle Firmě na její e-mailovou adresu. Bezprostředně po provedení objednávky budou Kredity zobrazeny na uživatelském účtu Firmy. Provozovatel pak po provedení úhrady vystaví řádný daňový doklad, který zašle na e-mailovou adresu Firmy. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den přijetí platby.
   6. V případě neuhrazení platby do data její splatnosti, může být dluh vymáhán soudní cestou. V případě, že 60. den ode dne objednání nebude služba uhrazena, a to včetně případných nákladů spojených s uplatněním pohledávky ve výši 1.200,- Kč ve smyslu ustanovení nařízení vlády č. 351/2013 Sb. dojde-li k úhradě služby až po uplynutí data splatnosti, bude poskytování služby pozastaveno až do doby, kdy dojde k úhradě všech pohledávek Provozovatele vůči Firmě.
   7. Kredity mají omezenou platnost na 3, 6, 12 nebo 24 měsíců od připsání kreditů na uživatelský účet Firmy, dle aktuální nabídky Provozovatele. Částka uhrazená za Kredity je nevratná. Pokud Firma své Kredity v době jejich platnosti nevyužije, může si kredity převést do dalšího období a to tím, že vytvoří novou objednávku, nejpozději však do 2 měsíců od skončení platnosti kreditů. Kredity lze převést pouze jednou a jsou čerpány až poté, co jsou vyčerpány Kredity nově objednané..
   8. Provozovatel je oprávněn kdykoli změnit ohodnocení jednotlivých poptávek, tj. ohodnotit poptávku jiným počtem Kreditů nutným k zobrazení kontaktu na Poptávajícího.
   9. Provozovatel je oprávněn dle svého uvážení nabídnout vybraným Firmám zobrazení kontaktu na Poptávající bez nutnosti zakoupení Kreditů prostřednictvím placené služby Postpaid. Tuto nabídku zpravidla učiní prostřednictvím zákaznické telefonické linky, kdy je Firma kontaktována zaměstnancem Provozovatele.
   10. Při využití této nabídky Firma hradí finanční náklady spojené se zobrazením kontaktu na Poptávajícího na základě vystaveného daňového dokladu, a to zpětně v kalendářním měsíci, který následuje po měsíci, kterého se finanční náklady na zobrazení kontaktu týkají. Daňový doklad bude Firmě zaslán na její e-mailovou adresu. K úhradě může použít platební bránu GoPay nebo platební příkaz na bankovní účet Provozovatele. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 15 kalendářních dnů od jeho vystavení. Daňový doklad obsahuje veškeré platební údaje nutné k úhradě platby za službu Postpaid. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den v kalendářním měsíci, kterého se platba týká.
   11. Firma je oprávněna kdykoli po dohodě s Provozovatelem ukončit využívání služby Postpaid a přejít k využívání služby Prepaid. Změna služby z Postpaid na službu Prepaid je podmíněna úhradou všech dluhů vůči Provozovateli, které Firmě za využívání služby Postpaid vznikly.
   12. V případě prodlení s úhradou platby za službu Postpaid postoupí Provozovatel tuto neuhrazenou pohledávku oddělení pohledávek, které nadále bude komunikovat s Firmou o úhradě dlužné částky. Za každý den prodlení s úhradou dlužné částky náleží Provozovateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky.
  2. Služba Paušální poptávky:
   1. Provozovatel poskytuje registrovaným Firmám možnost využít placených služeb, díky kterým Firma získává přístup ke kontaktním údajům na Poptávajícího, který zadal bezplatnou poptávku po zboží či službách na Server, a která byla na serveru Provozovatele zveřejněna jako Paušální poptávky, může tak zaslanou poptávku realizovat díky možnosti kontaktovat přímo Poptávajícího.
   2. Základní cena služby je 5 990 Kč bez DPH za neomezené zobrazování kontaktních údajů na Poptávajícího u těch zveřejněných poptávek, které jsou na portále Provozovatele, viditelně označeny jako Paušální poptávky, a to na dobu 12 měsíců. Avšak Provozovatel může poskytnout Firmě slevu, nebo prodloužit období pro neomezené zobrazování kontaktů dle vzájemného obchodního jednání.
   3. Pokud se firma rozhodne použít tuto službu, a to pouze za účelem podání cenové nabídky na poptávku, klikne u konkrétní vybrané poptávky na tlačítko „Zobrazit kontakt“ a tímto si zobrazí kontakt na Poptávajícího.
   4. Paušální poptávky lze objednat prostřednictvím webových stránek Provozovatele na adrese www.poptavej.cz po přihlášení na uživatelský účet. Službu lze objednat i prostřednictvím zákaznické telefonní linky Provozovatele.
   5. Po závazné telefonické objednávce obdrží Firma výzvu k platbě spolu s platebními údaji a pokyny k uhrazení, kterou zašle firmě na její emailovou adresu. Doba splatnosti všech vystavených faktur je 14 dní. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den přijetí platby.
   6. V případě prodlení s úhradou platby postoupí Provozovatel tuto neuhrazenou pohledávku oddělení pohledávek, které nadále bude komunikovat s Firmou o úhradě dlužné částky. Za každý den prodlení s úhradou dlužné částky náleží Provozovateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky.
   7. V případě neuhrazení platby do data její splatnosti, může být dluh vymáhán soudní cestou. V případě, že 60. den ode dne objednání nebude služba uhrazena, a to včetně případných nákladů spojených s uplatněním pohledávky ve výši 1.200,- Kč ve smyslu ustanovení nařízení vlády č. 351/2013 Sb. dojde-li k úhradě služby až po uplynutí data splatnosti, bude poskytování služby pozastaveno až do doby, kdy dojde k úhradě všech pohledávek Provozovatele vůči Firmě.
  3. Služba Veřejné zakázky:
   1. Provozovatel poskytuje Firmám možnost získat přístup do databáze Veřejných zakázek, kterou Provozovatel vytváří. Přístup ke kontaktním údajům na zadavatele veřejných zakázek je placenou službou a lze jej objednat dle aktuálně platného ceníku, uvedeného na Serveru Provozovatele.
   2. Službu je možné objednat na období 12 měsíců. Provozovatel má právo individuálně nabídnout Firmě bezúplatné prodloužení služby o další libovolné období.
   3. Základní cena služby je 9 990 Kč bez DPH na 12 měsíců.
   4. Služba zahrnuje monitoring veřejných zakázek z celé ČR, zasílání veřejných zakázek dle nastavených kritérií na e-mail Firmy, zpřístupnění kontaktních údajů na zadavatele veřejných zakázek, zpřístupnění veškerých příloh, kterou náleží k veřejné zakázce a neomezené nastavení kategorií pro zasílání veřejných zakázek.
   5. Provozovatel garantuje správnost zaslaných informací na e-mail k veřejné zakázce. Provozovatel však nenese odpovědnost za informace uvedené v zadávací dokumentaci zadavatele.
   6. Provozovatel vytváří databázi veřejných zakázek s nejlepším vědomím, za účelem co nejrychlejšího informativního zpravodajství o nově vyhlášených veřejných zakázkách na územím ČR. Provozovatel však negarantuje zveřejnění všech veřejných zakázek na území ČR. Provozovatel nenese odpovědnost za případné škody, způsobené nezveřejněním veřejné zakázky v databázi nebo zveřejněním neúplných informací o veřejné zakázce.
   7. Službu lze objednat přes internetové stránky Provozovatele, telefonickou objednávkou na +420 601 601 581, e-mailem na info@poptavej.cz nebo s obchodním zástupcem společnosti po telefonu.
   8. V případě neuhrazení platby do data její splatnosti, může být dluh vymáhán soudní cestou.
   9. Firma je oprávněna kdykoli po dohodě s Provozovatelem ukončit využívání služby Veřejné zakázky a Provozovatel se zavazuje Firmě pozastavit zasílání veřejných zakázek. Cena uhrazená za službu je však nevratná a v případě zrušení služby ze strany Firmy nebude Firmě nic vráceno.
  4. Služba Aktivní propagace:
   1. Služba Aktivní propagace poskytuje Firmám možnost prezentovat své služby na webových stránkách Provozovatele formou vytvoření on-line vizitky.
   2. Služba Aktivní propagace je placenou službou a lze jej objednat na období 6, 12 nebo 24 měsíců.
   3. Základní cena služby je 5 990 Kč bez DPH na období 12 měsíců.
   4. Aktivní propagace obsahuje aktivní propagaci Firmy poptávajícím zákazníkům, na které si Firma zobrazila kontaktní informace, a to formou odeslání e-mailové zprávy s informací o projeveném zájmu o poptávku a aktivním odkazem do detailu Firmy v katalogu firem na Serveru Provozovatele (on-line vizitky) a dále formou SMS vizitky, kterou zašleme každému poptávajícímu, u kterého si Firma zobrazila kontaktní údaje a poptávající poptávku zadal spolu s platným mobilním telefonem. Ke každé objednávce zákazník obdrží v ceně určitý počet SMS a to poměrově podle výchozí hodnoty 100 ks SMS na 12 měsíců (tj. 25 SMS na 3 měsíce, 50 SMS na 6 měsíců, 100 SMS na 12 měsíců a 200 SMS na 24 měsíců), jenž budou automaticky odesílány poptávajícímu. V případě, že Firma vyčerpá počet získaných SMS před koncem platnosti služby Aktivní propagace, tak se tyto SMS zprávy přestanou zasílat. Firma má možnost dokoupit další SMS s neomezenou platností, a to za cenu od 3,50 Kč za 1 ks SMS v předem definovaných balíčcích 200 ks, 500 ks, 1 000 ks nebo 2 000 ks. V případě, že skončí platnost služby Aktivní propagace, automaticky tak skončí i zasílání SMS a to bez ohledu na počet odeslaných SMS v průběhu trvání služby. Zasílání SMS vizitky se váže pouze k aktivní službě Aktivní propagace. Zasílání SMS lze v průběhu služby libovolně vypnout a znovu zapnout v administraci firemního účtu.
   5. Služba dále obsahuje zvýrazněný zápis v katalogu firem na Serveru Provozovatele, přednostní výpis Firmy v nastavených kategoriích v katalogu firem na Serveru Provozovatele, možnost prezentace fotogalerie s popisky, umístění získaných hodnocení v detailu Firmy, možnost využít nastavení firemní vizitky pracovníkem Provozovatele.
   6. V případě neuhrazení platby do data její splatnosti, může být dluh vymáhán soudní cestou.
   7. Službu lze objednat přes internetové stránky Provozovatele, telefonickou objednávkou na +420 601 601 581, e-mailem na info@poptavej.cz nebo s obchodním zástupcem společnosti po telefonu.
   8. Firma je oprávněna kdykoli po dohodě s Provozovatelem ukončit využívání služby Aktivní propagace. Cena uhrazená za službu je však nevratná a v případě zrušení služby ze strany Firmy nebude Firmě nic vráceno.
   9. Firma si je vědoma, že může obdržet hodnocení od poptávajícího na základě získané zkušenosti a souhlasí s uveřejněním hodnocení v detailu Firmy na stránkách Provozovatele. Hodnocení může být pozitivního rázu i negativního rázu a Provozovatel žádným způsobem povahu hodnocení nemění. Před zveřejněním negativního hodnocení bude Firma vždy e-mailem vyzvána k vyjádření k udělenému hodnocení a bude moci po domluvě s poptávajícím hodnocení odstranit. V případě, že se Firma během 14 dnů od vyzvání k hodnocení nevyjádří, bude tuto skutečnost Provozovatel brát jako souhlas s hodnocením a hodnocení bude uveřejněno.
   10. Firma má právo se ke všem hodnocením veřejně vyjádřit formu komentáře hodnocení po přihlášení do administrace Firmy na Serveru Provozovatele.
  5. Služba Premium členství:
   1. Služba Premium členství poskytuje Firmám soubor nástrojů k získávání kontaktů na poptávající a následnou realizaci zadaných poptávek.
   2. Služba Premium členství je placenou službou a lze jej objednat na období 6, 12 nebo 24 měsíců.
   3. Základní cena služby je 5 990 Kč bez DPH na období 12 měsíců.
   4. Premium členství obsahuje zejména přístup na poptávky, které jsou označeny slovním spojením Poptávky Zdarma. Poptávky Zdarma jsou původní kreditové poptávky, které nezískaly žádnou nabídku od dodavatelů. Poptávky Zdarma zůstávají nadále v režimu Omezené konkurence na maximálně 10 firem, které si mohou zobrazit kontakt. Zasílání poptávek Zdarma lze vypnout na uvedených kontaktech Provozovatele.
   5. Premium členství obsahuje Garanci získání zakázky, která firmě garantuje získání zakázky za dobu platnosti Premium členství (minimálně však 12 měsíců) na portále Poptávej.cz a to za podmínek, že si Firma zobrazila minimálně 20 kontaktů a následně vložila minimálně 20 on-line nabídek přes formulář, umístěný vždy v detailu poptávky. On-line nabídky musí být odeslány nejpozději do 3 dnů od zveřejnění poptávky na webových stránkách Provozovatele. Vytvoření minimálně 20 včasných (do 3 dnů) on-line nabídek za dobu platnosti služby Premium členství je vstupním požadavkem pro využití Garance získání zakázky. V případě splněných podmínek pro reklamaci služby Garance získání zakázky, automaticky zákazník získává zdarma 200 kreditů s platnosti 12 měsíců nebo obnovení služby Paušální poptávky na 12 měsíců.
   6. Premium členství obsahuje prodlouženou lhůtu na vrácení kreditů u poptávek, které již nejsou aktivní, a to na dobu 48 hodin.
   7. Premium členství obsahuje možnost nastavení 2 e-mailů na zasílání poptávek a 2 e-mailů na zasílání veřejných zakázek.
   8. Premium členství obsahuje možnost zobrazit název konkurenčních firem, které si zobrazily kontakt u poptávky. Provozovatel má právo tyto informace skrýt dle svého rozhodnutí.
   9. Premium členství dále obsahuje označení Premium člena v katalogu firem, v detailu Firmy, v on-line nabídce a doporučení u on-line nabídek.
   10. V případě neuhrazení platby do data její splatnosti, může být dluh vymáhán soudní cestou.
   11. Službu lze objednat přes internetové stránky Provozovatele, telefonickou objednávkou na +420 601 601 581, e-mailem na info@poptavej.cz nebo s obchodním zástupcem společnosti po telefonu.
   12. Firma je oprávněna kdykoli po dohodě s Provozovatelem ukončit využívání služby Aktivní propagace. Cena uhrazená za službu je však nevratná a v případě zrušení služby ze strany Firmy nebude Firmě nic vráceno.
   13. Firma si je vědoma, že může obdržet hodnocení od poptávajícího na základě získané zkušenosti a souhlasí s uveřejněním hodnocení v detailu Firmy na stránkách Provozovatele. Hodnocení může být pozitivního rázu i negativního rázu a Provozovatel žádným způsobem povahu hodnocení nemění. Před zveřejněním negativního hodnocení bude Firma vždy e-mailem vyzvána k vyjádření k udělenému hodnocení a bude moci po domluvě s poptávajícím hodnocení odstranit. V případě, že se Firma během 14 dnů od vyzvání k hodnocení nevyjádří, bude tuto skutečnost Provozovatel brát jako souhlas s hodnocením a hodnocení bude uveřejněno.
   14. Firma má právo se ke všem hodnocením veřejně vyjádřit formu komentáře hodnocení po přihlášení do administrace Firmy na Serveru Provozovatele.
 6. Doplňkové služby Provozovatele
  1. Provozovatel poskytuje Firmám doplňkové služby v podobě tzv. rychlé nabídky (dále jen "Rychlá nabídka"). Jedná se o službu Serveru, která umožňuje zprostředkování komunikace mezi Firmou a Poptávajícím přímo skrze Server Provozovatele.
  2. Skrze doplňkovou službu Rychlá nabídka je Firma schopna připravit nabídku a kalkulaci služeb přímo ve svém uživatelském účtu, a to do předem připraveného a graficky zpracovaného formuláře, který je po odsouhlasení obsahu a podoby ze strany Firmy elektronicky odeslán na e-mailovou adresu Poptávajícího přímo ze Serveru.
  3. Doplňková služba Rychlá nabídka umožňuje Firmám přípravu prezentace s nabídkou obsahující nacenění služeb či zboží, které Firma nabízí, a zároveň přidání přílohy určené pro Poptávajícího o maximálním počtu 10 kusů přiložených dokumentů.
  4. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za obsah sdělení zasílané Poptávajícímu v rámci služby Rychlá nabídka.
  5. Služba Garance získání zakázky u Kreditových poptávek (dále jen „Garance-kredit“) je služba, kterou zákazník získává k objednávce kreditů v minimální hodnotě 6 000 Kč bez DPH a více. Služba garantuje získání alespoň jedné z těch zakázek, na které Firma reagovala svými nabídkami v rámci všech zakoupených kreditů. V případě, že Firma nezíská žádnou z těchto zakázek, může službu reklamovat u Provozovatele a při splnění podmínek pro reklamaci Provozovatel vrátí Firmě Kredity v plné výši. Dle uvážení Provozovatele, může Provozovatel Firmě vrátit i finanční částku v plné výši.
   Pravidla pro uplatnění Garance-kredit:
   • Firma musí všechny nabídky Poptávajícím bez výjimky zaslat prostřednictvím doplňkové služby Rychlá nabídka.
   • Pro uplatnění Garance-kredit je nezbytné využít všechny dobité Kredity, nejpozději do data jejich platnosti.
   • Firma musí zaslat svou nabídku Poptávajícímu nejpozději 3 dny od zveřejnění poptávky na serveru Provozovatele.
   • Nabídka musí obsahovat alespoň orientační částku za realizaci poptávky.
   • Firma musí reklamovat Garance-kredit do 14 dnů po využití všech Kreditů.
   • Firma musí Garance-kredit reklamovat na e-mailové adrese reklamace@poptavej.cz
   • Provozovatel má 30 dnů na posouzení reklamace.
   Pokud se Firma neřídí všemi pravidly platnými pro doplňkovou službu Garance-kredit získání zakázky, ztrácí možnost na její využití.
 7. Práva a povinnosti Firmy
  1. Firma souhlasí s poskytnutím při registraci zadaných či později editovaných informací včetně kontaktních údajů Provozovateli a jeho spolupracujícím subjektům.
  2. Kontakt na Poptávajícího, informace o poptávce a informace v ní uvedené a obdržené na e-mail, nesmí Firma dále upravovat, kopírovat, šířit, vystavovat, zveřejňovat, poskytovat, distribuovat, předávat, reprodukovat, licencovat, převádět apod. Veškeré informace, které firma obdrží, slouží pouze k vytvoření nabídky pro Poptávajícího, zaslání nabídky Poptávajícímu a následnému navázání spolupráce. V případě, že Firma použije zaslané poptávky jinak, nežli v souladu s ustanovením předchozích vět tohoto bodu všeobecných obchodních podmínek, zavazuje se zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou takto neoprávněně užitou poptávku. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od okamžiku, kdy Firma obdrží písemnou výzvu Provozovatele k jejímu uhrazení.
  3. Veškeré údaje, které Firma uvede, nesmí být v rozporu s platnými právními předpisy ČR, nesmí porušovat obecně platné etické a morální principy, nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí porušovat zájmy třetích osob a nesmí porušovat a být v rozporu s oprávněnými zájmy Provozovatele.
  4. Firma se zavazuje, že nebude zasílané poptávky úmyslně zneužívat k páchání trestné činnosti, čímž by mohla poškodit dobré jméno Provozovatele. Provozovatel je v takovém případě oprávněn a povinen spolupracovat s příslušnými státními úřady a poskytnout jim veškeré vyžádané informace včetně údajů poskytnutých Firmou.
  5. Firma se zavazuje vystavit poptávajícím zákazníkům řádný daňový doklad na dodané služby. V případě, že Firma nevystaví daňový doklad, vyhrazuje si Provozovatel právo s okamžitou platností zrušit registraci bez nároku na vrácení poměrné části všech zaplacených služeb.
  6. Firma si je vědoma, že v rámci placených služeb může obdržet hodnocení od poptávajících, které bude zveřejněno ve firemním profilu Firmy na Serveru Provozovatele.
 8. Práva a povinnosti Provozovatele
  1. Provozovatel má právo údaje Firmy, které byly uvedeny při registraci a případně také v editaci po přihlášení na uživatelský účet Firmy, zveřejnit na Serveru.
  2. Provozovatel má dle vlastního uvážení právo nezveřejnit na Serveru nebo odmítnout registraci Firmy, která:
   • uvádí nepravdivé údaje o své osobě či o kontaktní osobě
   • se registruje účelově kvůli možnosti získání informací o Poptávajících
   • nesplňuje tyto všeobecné obchodní podmínky, zejména pravidla pro registraci Firmy a práva
   • by mohla poškodit dobré jméno Provozovatele
  3. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit registraci Firmy na Serveru, a to i bez udání důvodu.
  4. Provozovatel je oprávněn zveřejnit Firmy, které jsou v prodlení s úhradou svých dluhů vůči Provozovateli na Serveru v záložce „Neplatiči“, a to v rozsahu firma a sídlo.
  5. Provozovatel nenese odpovědnost za správnost a pravdivost poptávek, které Firmy v rámci služeb Serveru dostávají na e-mail. Provozovatel se však vynasnaží předejít publikaci a zasílání nesprávně či nepravdivě zadávaných poptávek na e-mail Firmy a jejich publikaci na Serveru.
  6. Provozovatel má právo zasílat Firmám poptávky z oborů, které byly zvoleny při samotné registraci Firmy, případně v nastavení v uživatelském účtu Firmy na Serveru.
  7. Provozovatel má právo po dobu registrace Firmy na Serveru zasílat na e-mail Firmy uvedený při registraci zprávy s novinkami Serveru nebo Provozovatele s reklamním obsahem, týkajícím se výhradně Provozovatele. Provozovatel využívá emailu Firmy v souladu s právním titulem „oprávněný zájem“ dle čl. 6 odst, 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”). Firma má právo podat námitku na email Provozovatele info@poptavej.cz a Provozovatel již nadále nebude oprávněn obchodní sdělení Firmě zasílat.
  8. Provozovatel si vyhrazuje právo provádět případné změny ve službách, údajích apod., které již jsou používány a zveřejněny bez předchozího upozornění.
  9. Provozovatel monitoruje veškeré pohyby Firem na Serveru a v případě porušení těchto všeobecných obchodních podmínek si Provozovatel vyhrazuje právo zveřejnit seznam takových Firem a jejich kontaktních informací.
  10. Provozovatel neručí za bezchybnost systému. Jakékoliv chyby či poškození Firmy (zejména ve spojení s neobdržením poptávky na e-mail) nezakládají nárok Firmy na náhradu škody ani jinou formu kompenzace.
  11. Vznikne-li v důsledku porušení těchto všeobecných obchodních podmínek třetí osobě vinou Firmy škoda, nese Firma, která tuto škodu způsobila, plnou odpovědnost a Provozovatel je oprávněn vydat třetí osobě kontaktní údaje Firmy.
  12. Provozovatel má nárok na náhradu škody či nemajetkové újmy v případě poškození dobrého jména Serveru, jež mu způsobila Firma svým jednáním. Provozovatel je oprávněn započítat na náhradu vzniklé škody či nemajetkové újmy veškeré Firmou dosud nespotřebované Kredity či úhrady za jiné služby.
  13. Firma uskutečněním registrace souhlasí s tím, že Provozovatel může používat jí poskytnuté údaje k marketingovým účelům.
  14. Provozovatel negarantuje doručení e-mailu v návaznosti na chybu u poštovního serveru Firmy, případně jeho poskytovatele služeb.
 9. Pravidla pro zpracování osobních údajů
  1. Provozovatel, jakožto správce osobních údajů Firem postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), zákonem o zpracování osobních údajů a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.
  2. Při registraci je Firma vyzvána k poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písem a) Nařízení a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  3. Provozovatel podle následujících pravidel zpracovává osobní údaje Firem, a to konkrétně firmy, jména, IČ, sídla, telefonní čísla, adresy elektronické pošty, IP adresy. Zpracování je v souladu se zásadou minimalizace a účelového omezení v rozsahu těchto bodů. Zpracování osobních údajů zahrnuje zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, upravování, pozměňování, doplňování či opravu, vyhledávání, používání, šíření, zveřejňování, uchovávání, blokování a likvidaci.
  4. Účelem zpracování osobních údajů Firem Provozovatelem je řádné zajištění zprostředkování poskytování služeb mezi poptávajícími a Firmami a zasílání vlastních obchodních sdělení Provozovatele.
  5. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Firem po dobu trvání registrace a 5 let od okamžiku ukončení registrace.
  6. Provozovatel je oprávněn osobní údaje zpracovávat systematicky, a to automatizovaně nebo jinými prostředky prostřednictvím informačního systému. Zpracováním je rovněž oprávněn pověřit třetí osobu, se kterou bude mít vždy uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s čl. 28 Nařízení.
  7. Firma souhlasí s poskytnutím osobních údajů poptávajícím, Provozovateli, jeho spolupracujícím Firmám a partnerským serverům Provozovatele.
  8. Firma bere na vědomí, že je povinna své osobní údaje uvádět přesně, úplně a pravdivě a bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně těchto osobních údajů.
  9. Firma si je vědoma svých práv souvisejících se zpracováním osobních údajů, konkrétně práv dle čl. 15 – 22 Nařízení, zejména právo požadovat od Provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
  10. Firma potvrzuje, že má sídlo v zemi, která je členským státem EU a současně potvrzuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financováni terorismu.
  11. Firma uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele skrze e-mail, prostřednictvím SMS a nebo telefonicky, a to na dobu 5 let od okamžiku ukončení registrace.
  12. Firma má právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, odhlásit se ze zasílání obchodních sdělení na e-mailové adrese info@poptavej.cz nebo přímo v e-mailu s obchodním sdělení.
  13. Pro případné dotazy týkající se ochrany osobních údajů je možno použít e-mailovou adresu info@poptavej.cz.
 10. Použití souborů cookie a analýza webových stránek
  1. Za účelem zlepšení fungování našich webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem personalizace reklamních sdělení a optimalizace marketingových aktivit především prostřednictvím reklamních a analytických nástrojů používá společnost iFORO Group s.r.o. na svých webových stránkách soubory cookie. Tyto malé textové soubory jsou ukládány prostřednictvím internetového prohlížeče přímo ve vašem počítači, ve kterém jste si webovou stránku zobrazili.
  2. Cookie soubory neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. V případě kdy návštěvník stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může jednoduše zabránit jejich sběru změnou nastavení ve svém prohlížeči.
  3. Pro analýzu webových stránek pomocí souborů cookie a reklamní aktivity spojené s analýzou dat návštěvníků webu Poptávej.cz, používá společnost iFORO Group, s.r.o. analytické a reklamní nástroje společnosti Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Jak společnost Google zpracovává osobní data a postoj k ochraně osobních údajů najdete zde. Dále pak reklamní systém Sklik od společnosti Seznam.cz, a.s. se sídlem Radlická 3294/10, Praha 5 - Smíchov, 150 00.
  4. Mezi dalšími nástroji používanými společností iFORO Group, s.r.o. můžete najít také analytický nástroj Collabim provozovaný společností Collabim s.r.o. se sídlem Okružní 2615, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice a také nástroj Majestic provozovaný společností Majestic-12 Ltd se sídlem Faraday Wharf Holt Street, Birmingham Science Park, Aston Birmingham, B7 4BB, United Kingdom.
 11. Závěrečná ustanovení
  1. Firma je povinna se pravidelně seznamovat s obsahem těchto všeobecných obchodních podmínek. Nevyužijí-li možnost danou bodem číslo 10.2 těchto všeobecných obchodních podmínek, má se za to, že Firma s těmito podmínkami bez výhrad souhlasí.
  2. Každá Firma má právo a možnost odmítnout jakoukoliv změnu provedenou Provozovatelem v těchto všeobecných obchodních podmínkách, a to zasláním žádosti o zrušení registrace na e-mail info@poptavej.cz. Do obsahu zprávy uvede své IČ, název Firmy a přístupové heslo k uživatelskému účtu na Serveru a do předmětu zprávy uvede text „Odmítnutí změny všeobecných obchodních podmínek - Firmy“. Případně se Firma může obrátit přímo na oddělení péče o zákazníky na tel.: +420 601 601 581. V obou případech žádosti je Firma povinna uvést výše zmíněné údaje. Provozovatel vyřídí tuto žádost Firmy tím, že do 30 dnů od obdržení této žádosti zruší registraci Firmy na Serveru, a to za podmínky, že mezi Provozovatelem a Firmou budou vypořádány veškeré finanční nároky vyplývající z užívání služeb Serveru Firmou. V opačném případě začne 30 denní lhůta pro zrušení registrace Firmy na Serveru běžet ve chvíli, kdy budou veškeré finanční nároky oboustranně vypořádány.
  3. Pro řádnou funkčnost služeb Provozovatele je třeba povolit používání tzv. cookies. Užíváním služeb Provozovatele tak Firma souhlasí s používáním cookies, a to především při přihlášení do uživatelského účtu na Serveru Provozovatele a jeho partnerských serverech.
  4. Server Provozovatele používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (Dále jen Google). Služba Google Analytics používá také souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním serveru souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.
  5. Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti systému, bezchybného provozu a zabezpečení systému.
  6. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dnem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky měnit.